Przepisy i normy

Budynki zamieszkania zbiorowego

(np. hotele, domy wczasowe, internaty itp.)

Prawo budowlane

Przy projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji i przebudowie budynków mają zastosowanie poniższe przepisy i normy dotyczące ochrony przed hałasem:

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Polska Norma PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Polska Norma PN-B-02151-3:1999 (PN-B-02151-3:2015-10) Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych. Wymagania. (norma przywołana w rozporządzeniu)

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań. (norma przywołana w rozporządzeniu)

Kodeks Pracy

W przypadku stanowisk pracy mają zastosowanie poniższe przepisy i normy dotyczące ochrony przed hałasem:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w/s w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w/s w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w/s w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w/s wykazu prac wzbronionym kobietom.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w/s wykazu prac wzbronionym młodocianym i warunkach ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac.

Polska Norma PN-B-01307:1994 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowisku pracy (część wymagań normy jest powtórzonych w rozporządzeniach).