Przepisy i normy

Zagadnienia ochrony przed hałasem w budynkach znalazły miejsce w szeregu obowiązujących w Polsce aktów prawnych i norm. Dokumenty te powiązane są z dwoma ustawami: Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zmianami t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200) oraz Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1502).