Budynki mieszkalne

Polska Norma PN-B-02151-2:2018-01, zastępuje normę PN-B-02151-02:1987 (wycofana)

Polska Norma PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach określa najwyższe dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynków, mieszkań i pomieszczeń usługowych oraz spowodowanego działalnością lokali usługowych. 

Norma dotyczy oceny hałasu w budynku pochodzącego od źródeł zlokalizowanych w tym samym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zakres ochrony przed hałasem według normy obejmuje następujące główne grupy hałasu: 

  1. Hałas pochodzący od urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne budynków (np. przez pompy oraz piece c.w. i c.o., wentylatory, powstający podczas otwierania i zamykania bram garaży oraz drzwi wejściowych do budynku itp.)
  2. Hałas spowodowany działalnością i eksploatacją:
  3. a) lokali usługowych, w tym wywołany działaniem znajdujących się tam urządzeń,
  4. b) lokali z muzyką i/lub tańcem w pomieszczeniach usługowych.

III. Hałas pochodzący od nowych urządzeń, które nie były uwzględnione w projekcie budowlanym. 

Normę stosuje się przy projektowaniu, wznoszeniu, przebudowie i eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej. 

W normie nie uwzględniono pomieszczeń, dla których wymagania dotyczące ochrony przed hałasem są podyktowane specjalnymi względami użytkowymi, np.: rozgłośnie radiowe i telewizyjne, laboratoria do badań akustycznych.