Budynki mieszkalne

Polska Norma PN-87/B-02151/02

Polska Norma PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” określa dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Norma dotyczy hałasu (z wyłączeniem hałasu ultradźwiękowego i infradźwiękowego) pochodzącego od wszystkich źródeł łącznie oraz od technicznego wyposażenia budynku (traktowanego oddzielnie). Tam gdzie to jest istotne (np. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego) dopuszczalne poziomy hałasu określono osobno w odniesieniu do dnia (godz. 6-22) i nocy (godz. 22-6).

Postanowienia normy obowiązują przy projektowaniu, wznoszeniu, przebudowie i użytkowaniu budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów, dla których wymagania dotyczące ochrony przed hałasem podyktowane są specjalnymi względami użytkowymi, np.: szkoły muzyczne, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, laboratoria do badań akustycznych, sale teatralne i kinowe.

Norma ta zostanie zastąpiona przez będącą w przygotowaniu Polską Normę PN-B-02151-2. Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach.