Aktualności

Zmiany w prawie - hałas

29.10.2018, 10:27

Naszemu codziennemu życiu nieustannie towarzyszy hałas. Stanowi on istotne zagrożenie dla naszego zdrowia. Hałas przyczynia się też do wielu uciążliwości takich jak:

  • Utrudniona komunikacja
  • Utrudniona koncentracja uwagi
  • Stres
  • Podwyższenie ciśnienia tętniczego jako skutek stresu
  • Wzrost napięcia psychicznego i większa skłonność do agresji
  • Zaburzenia snu (zarówno te wywołane bezpośrednio hałasem w porze nocnej jak te będące skutkiem stresu przeżytego w ciągu dnia)
  • Przyspieszone zmęczenie

Aby ograniczyć ten problem możemy albo przebywać w otoczeniu gdzie nadmierny hałas nie jest emitowany, o co w warunkach miejskich jest szalenie trudno, albo chronić się przed nim we właściwie zaprojektowanych i wybudowanych budynkach. Ciągle jest w tym obszarze dużo do zrobienia, choć z pewnością świadomość tego problemu wśród Polaków rośnie. Zaczynamy powoli wymagać, aby nasze dzieci uczyły się w szkołach o dobrej akustyce, aby w naszych biurach hałas nie przeszkadzał nam w efektywnej pracy, czy wreszcie abyśmy mogli wypocząć w ciszy w naszym mieszkaniu. Temu, aby te obiekty były dobrze zaprojektowane służy seria nowych i ostatnio zaktualizowanych norm z zakresu akustyki budowlanej (seria PN-B-02151). Jej część 2 podaje wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, część 3 wymagania dla izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowanych, część 4 wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach, wreszcie część 5 podaje wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji. Są zatem narzędzia do tego, aby właściwie projektować pomieszczenia i przegrody w budynkach.

Ale w zakresie legislacji dotyczącej hałasu jest jeszcze sporo do poprawy. Przykładowo w Polsce jest duża liczba podmiotów obowiązanych do sporządzenia map akustycznych, a tym samym firm wykonujących mapy akustyczne. Powoduje to, że dane z map akustycznych są niespójne, a zatem pojawia się brak możliwości porównania ze sobą zgromadzonych danych i zestawienia ich tak by porównać wyniki obliczeń na przestrzeni lat. Poza tym błędne, przeszacowane lub niedoszacowane zasięgi oddziaływania źródeł hałasu mają bezpośredni wpływ na nieprawidłowe wskazanie obszarów wymagających działań naprawczych (np. ekrany akustyczne) i określenie liczby osób zagrożonych hałasem.

W związku z tym, Ministerstwo Środowiska ogłosiło konsultacje publiczne w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Decyzja ta została podyktowana koniecznością dostosowania prawa polskiego do zapisów Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Muszą zostać wprowadzone m.in. zmiany dotyczące obowiązku sporządzania programów ochrony środowiska przed hałasem nie tylko dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny ale także dla terenów, na których poziom hałasu nie jest przekroczony oraz obszarów cichych. Także definicja wskaźników hałasu musi zawierać odwołania do normy ISO 1996-2:1987. Zostaną uszczegółowione przepisy dotyczące sporządzania strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem, ponieważ z dotychczasowej praktyki wynika, że obowiązujące przepisy dotyczące sporządzania map akustycznych i opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem nie są w pełni efektywne i wystarczające. Zmienione zostaną także przepisy na rzecz zapewnienia właściwych warunków akustycznych w budynkach usytuowanych na terenach zamkniętych, przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania oraz na granicy pasa drogowego lub na granicy pasa kolejowego.

 Szczegółowe informacje na temat zmian w prawie ochrony środowiska można znaleźć tu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316855/katalog/12539984#12539984