Budynki biurowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w/s wykazu prac wzbronionym młodocianym i warunkach ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac. (Dz.U. 2004 poz. 2047)

12.04.2016, 13:44

W rozporządzeniu znajduje się wykaz prac wzbronionym młodocianym (pracownicy w wieku 16 - 18 lat). W wykazie tym są podane maksymalne dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości następujących wskaźników:

poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

Lex,8h < 80 dBA

 

maksymalny poziom dźwięku A

 

LAmax < 110 dBA

 

szczytowy poziom dźwięku C

LCpeak < 130 dB