Budynki biurowe

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w/s w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

12.04.2016, 13:40

W załączniku nr 2 do rozporządzenia znajduje się wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W wykazie tym są podane maksymalne dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu wartości następujących wskaźników:

poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

Lex,8h < 85 dBA

maksymalny poziom dźwięku A

LAmax < 115 dBA

szczytowy poziom dźwięku C

LCpeak < 135 dB