Budynki mieszkalne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

12.04.2016, 12:31

W rozporządzeniu w rozdziale IX, zawarto ogólne informacje dotyczące zakresu i sposobu ochrony przed hałasem i drganiami, wskazując na szczegółowe wymagania zawarte w przywołanych normach technicznych oraz zamieszczono wykaz norm pomiarowych i obliczeniowych, służących do wyznaczania parametrów akustycznych materiałów budowlanych i pomieszczeń.

Według wymagań budynek i znajdujące się w nim urządzenia powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub osoby znajdujące się w sąsiedztwie, nie zagrażał zdrowiu oraz umożliwiał pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

Paragraf 323, pkt 2 mówi o ochronie przed hałasem:

„Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem:

  • zewnętrznym, przenikającym do pomieszczenia spoza budynku
  • pochodzącym od instalacji i urządzeń składających się na techniczne wyposażenie budynku
  • powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych,
  • pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie”

 

Paragraf 325, pkt 5 wskazuje zaś na konieczność zapewnienia dobrej zrozumiałości mowy:

„W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, których funkcja związana jest z odbiorem mowy lub innych pożądanych sygnałów akustycznych, należy stosować takie rozwiązania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne, które zapewnią uzyskanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków określonych odrębnymi przepisami. Adaptacje akustyczne należy wykonywać z materiałów o potwierdzonych własnościach pochłaniania dźwięku wyznaczonych zgodnie z Polską Normą określającą metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez elementy budowlane.”

Normy związane z ochroną przeciwdźwiękową powiązane z rozporządzeniem

Zakres ochrony

Norma

Uwagi

Ochrona przed hałasem wewnętrznym powietrznym i uderzeniowym (wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku)

PN-B-02151-3:1999

(norma przywołana w rozporządzeniu)

W październiku 2015 opublikowana została nowelizacja normy p.n. PN-B-02151-3:2015-10. Przy najbliższej nowelizacji rozporządzenia o WT zastąpi przywołaną w nim wersję z 1999 roku.

Ochrona przed hałasem zewnętrznym (wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynku)

Ochrona przed hałasem instalacyjnym (wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach)

PN-87/B-02151/02

(norma przywołana w rozporządzeniu)

Nowelizacja normy w przygotowaniu (PN-B-02151-2). Publikacja planowana w 2016 r.

Ochrona przed hałasem pogłosowym

PN-B-02151-4:2015-06

Całkowicie nowa norma opublikowana w 2015 roku. Przywołana w rozporządzeniu o WT w 2018 roku.

Zapewnienie dobrej zrozumiałości mowy

Ochrona przed hałasem wewnętrznym powietrznym i uderzeniowym, przed hałasem zewnętrznym, przed hałasem instalacyjnym oraz pogłosowym pomieszczeń w budynkach mieszkalnych

PN-B-02151-5 (norma w przygotowaniu). Norma ta nie będzie przywołana w rozporządzeniu. Jej stosowanie będzie dobrowolne.

Norma wprowadzająca klasy akustyczne budynków mieszkalnych. W przygotowaniu. Publikacja planowana w 2016 r.

Ze względu na to, że normy PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowanych. Wymagania.” i PN-87/B-02151/02, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu.” zawierały informacje wymagające aktualizacji, np. brak w nich było niektórych typów budynków objętych polską klasyfikacją obiektów budowlanych lub były w nich zbyt niskie niektóre wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, Komitet Techniczny KT 253 Polskiego Komitetu Normalizacji zdecydował się podjąć trud ich nowelizacji oraz stworzenia dwóch nowych norm: normy dotyczącej ochrony przed hałasem pogłosowym oraz normy wprowadzającej klasyfikację akustyczną pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, będącej aktualnie w przygotowaniu (projektowany numer tej normy to PN-B-02151-5).