Budynki biurowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w/s w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne. (Dz.U. 2005 poz. 1318)

12.04.2016, 13:42

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wartości progów działania dla wartości określających hałas i drgania mechaniczne na stanowisku pracy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości progów działania pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań zmniejszających ryzyko zawodowe pracowników. Dla hałasu wartości progów działania wynoszą:

poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy

Lex,8h < 80 dBA

 

szczytowy poziom dźwięku C

LCpeak < 135 dB