Budynki biurowe

Polska Norma PN-N-01307:1994

Polska Norma PN-B-01307:1994 „Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowisku pracy” określa maksymalne, dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu poziomy hałasu na stanowisku pracy:

Lex,8h (poziom ekspozycji na hałas) < 85 dBA (65 dBA dla kobiet w ciąży)

LAmax (maksymalny poziom dźwięku A) < 115 dBA

LCpeak (szczytowy poziom dźwięku C) < 135 dB

Wymagania powyższe na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy z 1.12.1998 są obowiązkowe.

Norma zaleca też maksymalne poziomy hałasu na stanowisku pracy ze względu na możliwość niezakłóconego wykonywania pracy.

LAeq (równoważny poziom dźwięku) ≤ 55 dBA – w pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych,  opracowywania danych i innych, o podobnym przeznaczeniu

LAeq (równoważny poziom dźwięku) ≤ 65 dBA –  W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością  telefoniczną używaną w procesie sterowania, w pomieszczeniach do wykonywania prac  precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu

LAeq (równoważny poziom dźwięku) ≤ 75 dBA – W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej, w laboratoriach ze  źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do  pisania, dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu