Budynki mieszkalne

Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06

 
Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań” jest całkowicie nowym dokumentem, pierwszą Polską Normą odnoszącą się wprost do akustyki wnętrz. Od 1 stycznia 2018 na liście norm przywołanych w WT.
 
Norma nie dotyczy wnętrz o akustyce kwalifikowanej, takich jak sale koncertowe czy teatralne, które wymagają indywidualnego podejścia, lecz zwykłych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, w których dobra akustyka warunkuje komfort ich użytkowania. Wymagania normy dotyczą m.in. szkół, biur i szpitali.

Stosowanie wymagań normy w odniesieniu do wskazanych w niej pomieszczeń ma na celu:

  • Zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego składowej, jaką jest hałas pogłosowy,
  • Zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiającej właściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej.
  • Wymagania wyrażone są za pomocą:
  • Czasu pogłosu (T) i wskaźnika transmisji mowy (STI) - w przypadku pomieszczeń, których główna funkcja polega na
  • Komunikacji werbalnej
  • Czasu pogłosu (T) lub chłonności akustycznej (A) w przypadku pozostałych pomieszczeń

Norma definiuje podstawowe wymagania, których spełnienie pozwoli zapewnić w większości wypadków dobrą akustykę wnętrz poprzez uniknięcie podstawowych błędów w tym zakresie. Jednak w wielu przypadkach dostępne są rozwiązania techniczne pozwalające na uzyskanie lepszych warunków akustycznych.

Spełnienie wymagań normy w większości wypadków pozwoli na poprawne funkcjonowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i/lub systemów nagłaśniających tam gdzie jest to wymagane.

Wymagania normy mają zastosowanie przy projektowaniu, wznoszeniu, modernizacji i przebudowie pomieszczeń budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej takich jak szkoły, szpitale czy biura.