Budynki mieszkalne

Polska Norma PN-B-02151-3:1999 (wycofana), zastąpiona przez PN-B-02151-3:2015-10

Norma PN-B-02151-3;1999 określa wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych, drzwi, stropów i przegród zewnętrznych (w tym okien) w budynkach jedno- i wielorodzinnych, w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, jak również wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Normę należy stosować podczas projektowania, wznoszenia i przebudowy budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych oraz budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów, dla których wymagania dotyczące ochrony przed hałasem są podyktowane specjalnymi względami użytkowymi, np.: szkoły muzyczne, rozgłośnie radiowe i telewizyjne, laboratoria do badań akustycznych, budynki teatralne i kinowe. Ta wersja normy jest przywołana w Załączniku nr 1 -  Wykaz Polskich Norm, do rozporządzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Norma PN-B-02151-3:2015-10 wprowadza następujące zmiany:

  1. Dostosowano rodzaje budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej do Polskiej Klasyfikacji Obietków Budowlanych (PKOB)[4]
  2. Wprowadzono wymagania akustyczne dotyczące przegrów wewnętrznych, związanych z nowymi układami funkcjonalnymi budynków;
  3. Dostosowano wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynkach do stosowanego obecnie nazewnictwa przeznaczenia pomieszczeń
  4. Wyeliminowano najniższe wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów w budynkach biurowych oraz drzwi w budynkach o różnym przeznaczeniu
  5. W budynkach mieszkalnych zwiększono wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów oraz zróżnicowano wymagania izolacyjności od dźwięków powietrznych drzwi wejściowych do mieszkań w zależności od układu funkcjonalnego mieszkania
  6. Zmieniono sposób wyznaczania wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych
  7. W grupie konstrukcji, które objęto wymaganiami akustycznymi uwzględniono dodatkowo: podłogi podniesione, sufity podwieszone i układy warstwowe do izolacji akustycznych i terminczych
  8. Wprowadzono wskaźniki proejtkwoe do oceny izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych
  9. Zmieniono wskaźniki określające wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych
  10. Uściślono metody pomiaru izolacyjności akustycznej w budynku

Norma pozwala określić wymagania dla oceniancy przegród tak jak na poniższych tabelach

Wymaganie

Oceniana przegroda

Jak dobrać

R’ A,1

Wartości w tablicach normowych

Ściana wewnętrzna, z wyjątkiem ścian działowych w obrębie mieszkania, strop między pomieszczeniami, z wyjątkiem stropów w obrębie mieszkania

np. wynik pomiaru laboratoryjnego plus obliczenia uwzględniające przenoszenie boczne

D nT,A,1

Wartości w tablicach normowych

Ściana wewnętrzna, z wyjątkiem ścian działowych w obrębie mieszkania, strop między pomieszczeniami, z wyjątkiem stropów w obrębie mieszkania

np. wynik pomiaru laboratoryjnego plus obliczenia uwzględniające przenoszenie boczne (zależy od pow. przegrody i obj. pom. przylegającego)

R A,1,R

Wartości w tablicach normowych

Ściana działowa w obrębie mieszkania, strop w obrębie mieszkania, drzwi do pomieszczeń o różnym przeznaczeniu

Wynik badania laboratoryjnego

Wymaganie

Oceniana przegroda

Jak dobrać

L n,w,R

Wartości w tablicach normowych

Strop w obrębie mieszkania

Wynik badania laboratoryjnego (strop, strop+podłoga)

L’ n,w

Wartości w tablicach normowych

strop między pomieszczeniami, z wyjątkiem stropów w obrębie mieszkania, konstrukcje wewnętrzne narażone na dźwięki uderzeniowe

Wynik badania laboratoryjnego plus obliczenia uwzględniające przenoszenie boczne

L Aeq,wew

Wartości w tablicach normowych

Ściana zewnętrzna

Niezbędne do obliczenia R’ A,2

Wskaźnik

Oceniana przegroda

Jak dobrać

R A,2

Obliczenie wg wzoru normowego

Ściany zewnętrzne i stropodach, okna lub drzwi balkonowe w przegrodzie zewnętrznej

Obliczenie (mapy akustyczne + dane projektowe + tabele normowe) i porównanie z wynikiem badania laboratoryjnego

ΔLw,R

(laboratorium + akustyk)

Podłogi z warstwą izolacyjną

Do obliczenia wartości L n,w stropu z podłogą

D n,f,A,1

(laboratorium + akustyk)

L n.f.w

(laboratorium + akustyk)

Lekkie ściany osłonowe, podłoga podniesiona, sufit podwieszony

Do obliczeń R’ A,1 przegrody wewnętrznej przy uwzględnieniu przenoszenia bocznego dźwięku przez konstrukcje jak obok

D n,e,A,2

(laboratorium)

Nawiewniki powietrza w oknie/ścianie zewnętrznej

Do obliczeń R A,2 przegrody zewnętrznej z nawiewnikami

ΔRA,2

(laboratorium + akustyk)

Izolacja cieplna na przegrodach zewnętrznych

Do obliczeń R A,2 (R A,1) danej przegrody z izolacją

Norma wprowadza również szereg zmian w wymaganiach, przykładowe zmiany pokazane są w poniższej tabeli:

przegroda

1999

2015

Strop pokój hotelowy/pokój hotelowy L’ n,w

max 58 dB

max 55 dB

Ściana pokój hotelowy/pomieszczenie techniczne R’ A,1

brak

min 58 dB

Ściana w pensjonacie pokój hotelowy/sala klubowa (taniec) R’ A,1

Nie było obiektu

min 65 dB

Ściana w domu studenckim pokój mieszkalny/pomieszczenie techniczne R’ A,1

Brak pom. technicznego

min 58 dB

Ściana w żłobku sala dla dzieci/sala dla dzieci R’ A,1

min 45 dB

min 48 dB

Ściana w biurowcu gabinet dyrektorski (rozmowy poufne)/pomieszczenie biurowe R’ A,1

min 45 dB

min 50 dB

przegroda

1999

2015

Strop mieszkanie/mieszkanie L’ n,w

max 58 dB

max 55 dB

Ściana klatka schodowa/mieszkanie z przedpokojem R’ A,1

brak

min 30 dB

Ściana klatka schodowa/mieszkanie bez przedpokoju R’ A,1

brak

min 38 dB

mieszkanie/garaż, pomieszczenie techniczne, handlowe, usługowe, sala klubowa, kawiarnia, restauracja R’ A,1

min 55-57 dB

min 58 dB

mieszkanie/garaż, pomieszczenie techniczne, handlowe, usługowe, sala klubowa, kawiarnia, restauracja L’ n,w

max 48-58 dB

max 48 dB

Pokój/pomieszczenie sanitarne w obrębie tego samego mieszkania R A,1,R

min 35 dB

(R’ A,1)

min 38 dB

Przeznaczenie budynku Rodzaj przegrody wewnętrznej Wymagania [dB]
min.
R`A1 lub DnTA1
maks.
L` n,w
Budynki mieszkalne wielorodzinne Ściana międzymieszkaniowa 50 -
Strop międzymieszkaniowy 51 58
Ściana między mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym 55-57* -
Strop miedzy mieszkaniem a pomieszczeniem technicznym 55-57* 48-58*
Ściany działowe w obrębie mieszkania 30-35** -
Drzwi wejściowe do mieszkań 25***  
Strop w korytarzu budynku o układzie korytarzowym - 53****
Budynki jednorodzinne przy zabudowie szeregowej i bliźniaczej Ściana między budynkami 52-55***** -
Strop - przenoszenie dźwięków uderzeniowych do innego budynku - 53
Miarodajny poziom dźwięku A [dB] na zewnątrz budynku w ciągu dnia/nocy Minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R`A2 (lub R`A1) [dB]
Pokoje w mieszkaniu Kuchnie
46-50/36-40 20 23
51-55/41-45 23 23
56-60/46-50 23 28
61-65/51-55 28 23
66-70/56-60 33 28
71-75/61-65 38 33