Aktualności

Norma PN-B-02151-4:2015-06 przywołana w WT

1. stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten (zwany potocznie „warunkami technicznymi”, lub po prostu WT) zawiera wymagania, które muszą być spełnione przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków. Od wielu lat w WT znajdują się zapisy zobowiązujące projektantów do zapewnienia ochrony pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (§323, ust.2, pkt 4) oraz zapewnienia odpowiednich warunków do komunikacji słownej tam, gdzie jest to istotne ze względu na funkcję pomieszczenia (§326, ust.5). Chodzi o to, aby zbyt pogłosowe wnętrza nie wzmacniały nadmiernie hałasu w nich wytwarzanego, oraz aby słyszalny pogłos nie utrudniał komunikacji słownej. Jednak te ogólne wymagania zwykle nie były spełniane ponieważ projektanci nie wiedzieli, jakie parametry powinni osiągnąć w poszczególnych typach pomieszczeń. Tegoroczna nowelizacja WT przyniosła uaktualniony załącznik z listą norm przywołanych w tym rozporządzeniu. Pierwszy raz wśród nich znalazła się polska norma PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”<https://komfortciszy.pl/przepisy/budynki-oswiatowe/polska-norma-pn-b-02151-42015-04/> . Tym samym prawodawca wyraźnie wskazał, że ogólne wymagania zawarte w wymienionych wyżej paragrafach rozporządzenia można uznać za spełnione jeśli spełnione zostaną wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06. Powinny być więc one uwzględnione przy projektowaniu, budowie i przebudowie budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

 

 Masz pytania odnośnie nowej normy dotyczącej m.in. ograniczania hałasu w szkole lub biurze? Skontaktuj się z nami [email protected]